Argument - Varför inga fler vindkraftverk i Vansbro kommun.


Varför  inga fler vindkraftverk i Vansbro kommun


   

1.      Boendemiljö för fast boende och fritidsboende


Vi vill säkerställa en attraktiv och säker boendemiljö för fast boende och fritidsboende i kommunen.


Stora vindkraftverk, som numera byggs i skogsmiljöer, visar se ge upphov till störande buller.


Detta har visat sig störa på större avstånd än de ca 500 m till bostäder, som man tidigare tro sig räcka som

skyddsavstånd i samband med tillståndsgivning för vindkraftverk.


Energimyndigheten har nu ökat skyddsavståndet mellan vindkraftverk och bebyggelse till

800 m i samband med urvalet av nya riksintresseområden för vindkraft.


Boende vid Flatbyn i kommunen är bullerstörda vid vissa väderbetingelser av befintliga vindkraftverk på

Röbergsfjället.  Avstånd från dessa relativt små vindkraftverk till bullerstörda bostäder i Flatbyn är mellan 1,6 och 2 km.


Från Flatbyn rapporterande meterologiskt påverkade bullerstörningar, som utbreder sig längs marken, stämmer väl överens

med de studier om vindkraftsbuller, som docent Conny Larsson med flera arbetat med under flera år vid Uppsala Universitet.


Skyddsavstånd på 2 km har satts som en gräns i flera andra länder mellan vindkraftverk och bostäder.


Olika uppfattningar om möjliga negativa hälsoeffekter från stora vindkraftverks infraljud med frekvenser under 20 Hz har presenterats under senaste året i Läkartidningar och i vetenskapliga rapporter.


Vindkraftverk förändrar landskapsbilden.


Vindkraftens skuggor, blixtljus och iskast minskar ett områdes attraktivitet för boende och fritidsboende.
2.      Natur- och kulturmiljön


Natur- och kulturmiljöerna i kommunen måste skyddas från ytterligare vindkraftsetableringar.


Landskapet i kommunen har karaktär av ett storkulligt landskap. Det finns inga sammanhängande bergsområden tillgängliga för en samlad vindkraftsetablering.


Om en etablering av ytterligare vindkraft skulle komma till stånd skulle det negativt riskera påverka ett stort antal berg med skyddsvärda natur- och kulturmiljöer, nyckelbiotoper, naturreservat och Natura 2000 områden, Finnbosättningar och fäbodställen.


Vild fauna och flora måste skyddas och förvaltas på ett ansvarsfullt sätt i kommunen.
3.    Naturturism och friluftsliv


Vi gör bedömningen att det finns goda förutsättningar för naturturism och rörligt friluftsliv i kommunen, som vi är angelägna om att skydda.

Vi bedömer att en ytterligare utbyggnad av vindkraft skulle kunna riskera haverera dessa förutsättningar.


Enligt Pressmeddelande från Mittuniversitetet, 2014-03-13, omsätter landets företag inom naturturism 3,6 miljarder årligen. Det visar den första nationella kartläggningen av företag som helt eller delvis lever på turism med inriktning på naturupplevelser. Vart tredje företag av 1800 identifierade naturturismföretag bedömer att de är i en tillväxtfas och bara 8 % meddelar en tillbakagång.


Naturturismen är en kraft att räkna med och som är starkt bunden till rätt förutsättningar, en majoritet av alla företag är exempelvis beroende av tillgång till mark som ägs av någon annan, och frihet att röra sig i naturen är mycket viktig för tre av fyra företag.


Vid sidan av Sverige är de viktigaste utlandsmarknaderna Tyskland, Danmark, Nederländerna och Norge.


Kommunen bör enligt vår mening värna möjligheterna till jakt, fiske och friluftsliv för fast boende, fritidsboende och turister.
4.      Översiktsplan


Vindkraft är utbyggd i Korpfjällsområdet mot Malungs kommun och ett område vid Röbergsfjället, Köjkeberget och Silkomhöjden mot Ludvika kommun.

 

I översiktsplanen från oktober 2011 finns inga ytterligare områden anvisade, som är lämpliga för vindkraft. 


Inom större delen av Finnmarksområdet i söder råder vindkraftsförbud.


De planer med ett 90 tal vindkraftverk, som Bergvik skog planerade under år 2012, och som skulle beröra ett 60 tal berg i kommunens södra och västra delar befanns i ett enhälligt kommunstyrelsebeslut i augusti 2012 strida mot översiktplanen, varvid projektet lades ner.


De utredningsområden för vindkraft som finns på översiksplanen sammanfaller inte med Energimyndighetens reviderade förslag på nya riksintresseområden från hösten 2013, enligt myndighetens uppställda huvudkriterier.
5.      Riksintresse för vindkraft


Riksintresseområde för vindkraft finns av Energimyndigheten utlagt i västra delen av kommunen kring Korpfjället. Detta område är nu utbyggt och vi kan inte se att det finns utrymme för fler vindkraftverk inom riksintresseområdet.


Energimyndigheten skickade i november 2012 ut ett förslag på nya vindbruksområden för hela landet. Energimyndigheten fick mycket kritik från andra myndigheter, länsstyrelser och kommuner och tvingades komma med ett omarbetat förslag 25 september 2013.

 

Kommunen konstaterade att det nya förslaget delvis justerats i enlighet med kommunens lämnade synpunkter.


I det nya förslaget var Kajsberget borttaget som vindbruksområde samt även de områden med naturreservat som tidigare innefattades av vindbruksområden. Även det befintliga vindbruksområdet med bl.a. Röbergsfjället/Röbergskullen som är bebyggt till viss del föreslogs tas bort.


Ett område som kvarstod i Vansbro kommun var ett sammanhängande område med nordsydlig  utsträckning kring Korpfjället.

Kommunen kunde emellertid konstatera att även det nya reviderade förslaget stred mot kommunens intentioner.


Skalet innefattades fortfarande i förslaget till vindbruksområde.

 

Det föreslagna naturreservatet Lakoberg/Lållandsberg samt bebyggelsen i Lakoberget riskerar fortfarande att påverkas negativt även med det nya förslaget.


Vansbro kommun begärde därför i tjänsteutlåtande 2013-10-03 med beslut i Utskotet Leva och Bo att:


1. Skalet tas bort ur objekt ID 104 som riksintresse vindbruk för att inte påtagligt skada den riksintressanta fäbodmiljön vid N. Brudskogen eller de höga värdena för friluftslivet på Skalet.


2. Gränsen på vindbruksområdet i objekt ID 104 mot Gransjöbergets naturreservat justeras så att ett avstånd på 1000 m uppnås mellan reservatsgräns och vindbruksområdet.


3. Det föreslagna riksintresseområdet för vindbruk med objekt ID 477 tas bort eller justeras så att bebyggelse och naturreservat i Vansbro kommun ej påverkas negativt.
6.      Riksintresse för friluftsliv


Vi menar att det är olämpligt att etablera vindkraftverk inom områden som är av riksintresse för friluftsliv. Områden som är av riksintresse ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada deras värden eller möjligheterna att använda områdena för avsett ändamål.


Remiss beträffande en översyn av riksintresseområde för friluftsliv har varit aktuell under 2013.  För Vansbro kommuns del omfattar riksintresseområde för friluftsliv sedan flera år Västerdalälvens dalgång och kommunens södra delar, Finnmarken.  Här har kommunen tagit ställning för en utökning med Vildmarksriket i nordost mot Leksandsgränsen samt en utökning av södra området till att omfatta även området kring Bysjön. Ärendet är ännu inte avgjort på central nivå hos Naturvårdsverket.
7.      Vansbro kommuns ansvar för vindkraftsutbyggnad


Vi menar att Vansbro kommun redan har påtagit sig ett betydande ansvar för energiomställningen i Sverige genom att upplåta områden för en betydande utbyggnad av vindkraftverk.


En ytterligare utbyggnad skulle påtagligt riskera ge upphov till påtagliga störningar för boende, fritidsboende och turister i kommunen. Dessutom finns risk för negativ påverkan på värdefulla natur- och kulturområden.

 

Idag finns 27 vindkraftverk inom kommungränsen och ytterligare ett antal på andra sidan kommungränsen mot Malung och Ludvika kommuner.

Vansbro kommun är därmed en av de kommuner i Dalarna med flest vindkraftverk.
8.      Vindkraft, arbetstillfällen och ekonomiska risker.


De uppförda vindkraftverken i kommunen visar sig inte ha gett något påtagligt tillskott till bestående arbetstillfällen för de permanent boende i kommunen.


Vi menar att en fortsatt utbyggnad skulle kunna riskera att boende och fritidsboende lämnar kommunen som en konsekvens av de ändrade levnadsvillkor som en vindkraftsetablering innebär.


Vindkraftsbranschen sliter med dålig ekonomi och är i stort behov av fortsatta subventioner. Vi kan se att ägarstrukturen förändras för de uppförda vindkraftverken och känner en viss oro vem som kommer att få påta sig ansvaret för demontering av uttjänta vindkraftverk i händelse av konkurser eller oklara ansvarsgränser mellan de bolag som erhållit tillstånd att uppföra verken och de vid demonteringstillfället aktuella ägarna.


De medel som i gällande tillstånd är avsatta för demontering av vindkraftverk ligger i storleksordningen 50-300 000 kr per verk. Detta motsvarar långt ifrån de kostnader som är förknippade med en demontering av vingar, torn och fundament och återställande av aktuella platser.
9.      Vindkraften påverkan på stad och land


Vi ser en tendens till att det finns företrädare i många partier, som börjar ifrågasätta omfattande vindkraftsetableringar i sin egen kommun.


Detta är inget unikt för Vansbro.


Vindkraften byggs inte där elkraften förbrukas utan på någon annans bakgård.


Flera kommuner, ofta storstadskommuner, köper vindkraftverk, som oftast uppförs i annan kommun på landsbydgden. Elkraften som konsumeras från dessa kommunägda verk har en skattebefrielse på 28 öre/kWh + 25 % moms i tillägg.


Energiskattebefrielsen blir i praktiken en snedfördelning mellan kommuner som äger och de som inte äger vindkraftverk.


Vare sig energiskatterna, moms och fastighetsskatten för kraftverken kommer kommunen till del där vindkraftverken uppförs utan dessa skatter är statliga skatter.Föreningen Borta Med Vinden
Filmklipp från Youtube


Vindkraftverk rasat i  Lemnhult


Film från Hishult (Laholm) om hur det är att vara granne med vindkraftverk. Filmen är gjord av Per von Wachenfeldt.


Rovfågel och vindkraft