Vindkraften i Vansbro kommun


                         Vindkraften i Vansbro kommun


 Vindkraft 2015 - 2016


Aktualitetsprövning av översiktsplan


"Översiktsplanen måste vara aktuell för att kunna vägleda beslut om exempelvis bygglov eller tillstånd enligt miljöbalken. Den ska spegla viljan hos den politiska majoriteten i kommunen och svara upp mot rådande förutsättningar och kunskaper. Kommunfullmäktige ska därför under varje mandatperiod avgöra om översiktsplanen är aktuell eller behöver göras om. Länsstyrelsen ska på eget initiativ redovisa statliga och mellankommunala intressen som är av betydelse för planens aktualitet."


Läs mer.....

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/processen-for-oversiktsplanering/genomfora/aktualitetsprova/
Kontaktlista till våra politiker i Vansbro kommun   här.....


Här hittar du  Vansbro kommuns Översiktplan

          från 2011

           www.vansbro.se

                             Invånare

                                       Bygga och Bo

                                                   ÖversiktsplanEn översiktsplan tillmäts stor betydelse vid juridisk prövning av vindkraftsetableringar.


På planen redovisade riksintressen, tex  för friluftsliv och vindkraft, väger tungt liksom Naturreservat och Natura 2000 områden.


BMV tillskrev 2015-06-29 ledamöter i planberedningen och kommunstyrelsen med förslag att ”Kommunen säger nej till ytterligare etablering av vindkraftverk inom sina gränser, utöver den som getts tillstånd för på Korpfjället, då en sådan leder till konflikt med andra väsentliga intressen som landskapsbilden, befintlig bebyggelse, friluftsliv, jakt, fiske, naturturism, kultur- och naturvärden och stora opåverkade områden”.


Borta Med Vindens brev 2015-06-29......


Tabellen för vindkraft i Dalarna.

Enligt Länsstyrelsen Dalarna


 Kommunkontoret, Medborgarhuset i Vansbro


      BESLUT


      Planberedningen avslutade  översynen av Översiktsplan och avrapporterade sitt

     beredningsutlåtande 2016-10-13.

   

      Nya av kommunen föreslagna riksintresseområden för friluftsliv är belagda med vindkraftsförbud.


      Kommunen angav i tidigare Översiktsplan 2011, att man var positiv till etablering av vindbruk

      men har nu ändrat viljeinriktning till att vara restriktiv till utbyggnad av vindkraft.


      Det nya riksintresseområdet för vindbruk som sträcker sig från Korpfjället och norrut

      mot Skalet har tillkommit trots kommunens protester i samrådet.


     Ärendet behandlades  i Kommunstyrelsen  2016-11-29      Kommunfullmäktige beslutade angående aktualitetsförklaringen vid sammanträde 2016-12-19

     Protokoll KF  § 105.


      Översiktsplanen anses vara aktuell. Den upprättade aktualitetsförklaringen godtas som bilaga till nu gällande Översiktsplan.

      Kommunfullmäktige uppdrar till  kommunstyrelsen att bereda frågan om fördjupningsplanerna ska tas fram samt om en

      revidering

      av översiktsplanen ska göras under nästkommande mandatperiod.

      Utvecklingsplanen avvecklas och ersätts med en utvecklad strategisk plan.


      Kommunfullmäktige avslår planberedningens förslag att omarbeta översiktsplanen under nästkommande mandatperiod.

      Protokoll KF §105

     

       Aktualitetsförklaring av översiktplan för Vansbro kommun. Läs hela dokumentet här.....


       Kommunfullmäktige  2016-12-19.  Protokollsutdrag  KF §105


"Vill ha ett tydligare ställningstagande mot vindkraft"

  11 okt.2015 Sven Thomsen, Dalademokraten.


För tre år sedan var debatten i kommunen mycket hård och infekterad, efter att Bergvik skog hade presenterat sina planer om att bygga 90 vindkraftverk. Då var det översiktsplanen som stoppade planerna. Nu ska den ses över och föreningen Borta med vinden vill ha en tydligare markering emot vindkraft.   

Hela artikeln här….


 Vansbro kommuns tillsatta planberedning

 bestående av 8 ledamöter inför aktualiseringen av

 Översiktsplan.

   

  Anders Lundin  (C)  Planberedningsledare

  Anneli Hultgren Olsson (C)

  Sven Blom   (C)

  Dan Hellenberg

  Bertil Wanke   (S)

  Wahan Harutun   (KP)

  Mathias Johansson   (Sd)

  Jonas Gustafsson   (V)

 

  


Vindkraft 2014


Inför valet september 2014


BMV hade inför valet i DD och DT:s kampanj  "Kan du lova"

ställt frågor till kommnunens politiker om de kunde lova att verka för


"att inga fler vindkraftverk byggs i kommunen" 


"Till alla boende och fritidsboende

  i Vansbro kommun"


Föreningen Borta Med Vinden


Annons i Vansbrobladet april 2014

Läs här.....
Bergvik Skogs nya planer på vindkraft i kommunen.


Bergvik Skogs nya planer på vindkraft i kommunen

Bergvik Skog har på sin hemsida presenterat nya områden där man vill bygga vindkraft inom Vansbro kommun. Det är området mellan Korpfjället i norr och ner till Lakoberg och gränsen mot Filipstads kommun.


Med anledning av detta har BMV den 9 oktober skickat ett brev till KS.


BMV undrar i brevet om Vbo kommun avgivit några synpunkter angående dessa vindområden, som inkräktar på områden med vindkraftsförbud i kommunens ÖP från 2011, på naturreservat, natura 2000 områden och på fäbodmiljöer. BMV anser att kommunen i ett utlåtande till Bergvik skall säga nej till fler vindkraftsverk i kommunen.Vårt brev till Kommunstyrelsen den 9 okt. 2014


                      ”Bergvik på gång igen”

         26 mars 2015 Sven Thomsen,Dalademokraten


   Föreningen Borta med vinden har noterat att Bergvik skog åter

   börjar planera för vindkraftsverk i Vansbro kommun. Nu vill

   föreningen att kommunen ska sätta ned foten, vilket de också

   kommer att göra.   Läs hela artikeln här.....  BESLUT

 

  Kommunstyrelsens möte den 17 mars 2015

  Protokoll sid. 47-48.


  " Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag

  att svara Bergvik Skog AB att planerade

  vindbruksområden delvis strider mot gällande

  översiktsplan"


  "Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag

  att avge svar till  Föreningen Borta Med Vinden

  att Vansbro kommun i dagsläget inte har för avsikt

  att generellt säga nej till fler vindraftverk i

  kommunen men vill kunna styra och påverka i ett

  tidigt skede av exploatörernas planering för att

  undvika vindkraft på ställen där de riskerar att

  påtagligt skada motstående intressen"

   

      
 


Vindkraft år 2013


  

Riksintresse vindbruk


BMV har upprättat skrivelse med kritik mot Energimyndighetens förslag på nya riksintresseområden för vindkraft.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 13 februari fattat

beslut ge in en tjänsteskrivelse till Länsstyrelsen, där kommunen avvisar Energimyndighetens förslag på nya riksintresseområden,

som strider mot kommunens Översiktsplan från oktober 2011.


Energimyndigheten fick omfattande kritik från flertalet

Länsstyrelser, från statliga verk såsom Boverket, Riksantikvarieämbetet, Naturvådsverket etc. Även flertalet Dalakommuner avvisade Energimyndighetens förslag och tillvägagångssätt.


Energimyndigheten presenterade ett omarbetat och nerbantat

förslag, där för Vansbros vidkommande Kajsberget och

Röbergsfjället var borttaget, men där ett större område

norr och söder om Korpfjället kvarstår.


Vansbro kommun har på nytt yttrat sig över Energimyndighetens nya förslag och genom Uskottet Leva och Bo enligt tjänsteskrivelse 3 oktober svarat till Länsstyrelsen att kommunen vill freda Skalet och område närmast Gransjöbergets naturreservat samt Lakoberget i sydväst.


Borta Med Vindens yttrande till Energimyndigheten 2013-01-31


BMV annons  "Energimyndigheten attackerar våra berg"


Utskottet Leva och Bo tjänsteskrivelse 2013-10-03Det nya riksintresseområdet för vindbruk går från Skalet i norr och söderut till Gransjöberget samt innefattar Korpfjällets vindbruksområde.


  


  Vindkraft på bekostnad av det kommunala

  självstyret


   Debatt Gunnar Lindholm,  Arbetsgruppen Borta Med

   Vinden 28 jan 2013, Dalademokraten.


   Är våra kommunalt valda förtroendemän

   medvetna om att man är på väg att köras över?

   Riksintresseområden är ett planeringsinstrument,

   som innebär att statens anspråk på en viss

   markanvändning bevakas.

   

   Det finns ”riksintresseområden för vindbruk” anvisade

   där det blåser bra.

   Kommunerna ska tillgodose riksintresseområden i sin

   översiktsplanering.

 

   Läs hela debattinlägget här.......
Intervju med  ordf. Gunnar Lindholm, Borta Med Vinden


"Energimyndighetens förslag att utöka antalet områden som riksintresse för vindkraftutbyggnad möter skarp kritik i Vansbro."


"En av de kommuner, som skulle kunna få flest nya vindkraftsområden är Vansbro.


-- Det är ett anmärkningsvärt sätt att behandla de som berörs, säger Gunnar Lindholm i gruppen Borta med vinden i Vansbro.


-- Kommunerna får inte ens vara med som remissinstans för det förslag, som lagts fram. Det är ett demokratiskt underskott, som är anmärkningsvärt."


Sveriges Radio P4 den 13 januari 2013


Lyssna till hela intervjun här.......