Om oss

STADGAR FÖR FÖRENINGEN BORTA MED VINDEN


§ 1 Föreningens firma

Föreningens firma är Föreningen Borta Med Vinden§ 2 Föreningens ändamål

Föreningen har till huvudändamål att stoppa vidare utbyggnad av vindkraften i Vansbro kommun. I övrigt skall föreningen verka för att bevara natur- och kulturområden samt utveckla naturturismen i kommunen.§3 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Vansbro kommun, Dalarnas län.§4 Medlemsskap

Medlem i föreningen kan den vara som vill verka för föreningens ändamål och förbinder sig att följa föreningens stadgar.

Medlem kan även utgöras av annan förening i kommunen.§5 Medlemsavgifter

Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.§6 Styrelsen

Styrelsen består av ordförande, 8 övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare samt kassör.

Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott. Arbetsutskottet bereder ärenden till styrelsen och har rätt i brådskande fall att fatta beslut å styrelsens vägnar. Sådana beslut skall snarast rapporteras till styrelsen.§ 7 Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta.

Styrelsen är beslutsför då minst  5  personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning.

Styrelsen utser inom sig firmatecknare.§ 8 Räkenskaper

Räkenskapsår ska vara kalenderår.


Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer senast den 1 februari.§ 9 Revisorer

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer. Revisorerna ska senast den 20 februari avge sin revisionsberättelse§10 Årsmöte

Årsmötet, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den 1 april på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse via e-post ska avsändas till alla medlemmar senast 14 dagar före årsmötet.


Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:


1.  Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2.  Fastställande av röstlängd för mötet.

3.  Val av protokolljusterare och rösträknare.

4.  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.  Fastställande av dagordning.

6.  a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

     b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets-                            /räkenskapsåret.

7.  Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.

8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9.  Fastställande av medlemsavgifter.

10.Fastställande av ev. verksamhetsplan för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

11.Val av ordförande i föreningen för en tid av   2   år.

12.Val av övriga styrelseledamöter för en tid av   2   år

utom vid första tillfället då val sker på ett (1)  år. Val av valberedning.

13.Val av revisorer.

14.Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

15.Övriga frågor.


Beslut i frågor av större ekonomisk eller annan större betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.§ 11 Medlemsmöte

Medlemsmöte (utöver årsmötet) hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På medlemsmötet får beslut  endast fattas i de ärenden som angivits i kallelsen.§12 Rösträtt

Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig (och kan inte utövas genom ombud), men rösträtt kan ske via deltagande i mötet på telefon.§13 Beslut, omröstning och beslutsmässighet

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).


Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning.


Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.


Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet§14 Regler för ändring av stadgarna

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelse.§15 Utträde

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.§16 Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.


Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst  14   dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska fattas av styrelsen och tillställas den berörde inom  14  dagar efter beslutet.§17 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av extra medlemsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses ska med föreningens tillgångar tillfalla verksamhet, som stödjer föreningens syfte enligt § 2 och som mötet med enkel majoritet beslutar.

Kopia av det årsmötesprotokoll som innehåller beslut om föreningens upplösning ska därefter sändas till       skattekontoret  för avregistrering av föreningen.


Av konstituerande möte antagna stadgar 2013-01-19               Hur man blir medlem:


Välkommen att bli medlem i vår förening.


Borta Med Vinden  arbetar helt ideellt för att stoppa vidare utbyggnad av vindkraft i vår kommun,

samt för att bevara värdefulla natur- och kulturområden.


Medlemsavgiften är ett engångbelopp på 50 kronor och du är medlem tills du själv väljer att avsäga dig medlemsskapet.


Du kan stötta föreningen som medlem men även genom frivilliga bidrag.

Vi är Tacksamma för ditt stöd.


Även föreningar i kommunen är välkomna som medlemmarEngångsavgift 50 kr sätter du in på bankgiro 149-6140

Skriv: Ditt namn, adress och eventuell e-postadress.


Kontaktpersoner. 

Gunnar Lindholm Mobil: 070 - 371 09 81

E-post: gunnar.tullg@gmail.com

Adress: Tullgatan 31, 780 50 Vansbro


Siv Samuelsson Mobil: 070 - 635 48 89

E-post: siv@dalahorse.info

Adress: Kvarnåker 51, 780 51 Dala-Järna