Naturmiljöer


                  Naturmiljöer            Varför har vi naturreservat?


  De senaste femtio åren har människan påverkat och

  förstört naturmiljöer i långt snabbare takt än någonsin

  tidigare i historien.


  Vi måste därför bättre värna och vårda våra skogar,

  vattendrag, betesmarker, skärgårdar och andra

  naturmiljöer.


  Miljöbalken anger följande skäl till att bilda

  naturreservat:


 

 •   bevara biologisk mångfald

 

 •   vårda och bevara värdefulla naturmiljöer


 •   tillgodose behov av områden för friluftslivet

 

 •   skydda, återställa eller nyskapa värdefulla

         naturmiljöer för skyddsvärda arter
         http://www.naturvardsverket.se/Var-

         natur/skyddad-natur/Naturreservat/


  Naturreservat och Natura 2000


  AMETISTSJÖN ÄRTEN   80,7 ha

  “Ärten är en sjö känd för sina fynd av halvädelstenen ametist. Det är en violett form av bergkristall.

  Området är känd i geologiska kretsar”


  https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/besok-och-upptack/naturreservat/vansbro/ametistsjon-arten.html  BIRTJÄRNSBERGET  58,3 ha

  “Birtjärnsberget - ett Eldorado för insekter! Varför då? Jo, här finns allt en vedlevande insekt kan begära. Insektsfaunan hör faktiskt till de mest intressanta i landet. Skogen består huvudsakligen av naturskogsartad barrblandskog och det finns gott om döda träd.”


  https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/besok-och-upptack/naturreservat/vansbro/Birtjarnsberget.html  GRANSJÖBERGET   107,9 ha

  “Här dominerar granen med några enstaka rönnnar, björkar och tallar. Det finns gott om lågor och stubbar som gynnar hotade och sällsynta arter, bl.a. norsk näverlav, violettgrå tagellav, brokig tagellav och lunglav. Skogsmiljön 채r generellt sett tämligen fuktig med gott om klotstarr och spindelblomster.”


  https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/besok-och-upptack/naturreservat/vansbro/Gransjoberget.html  GÖNAN  154 ha

  På gränsen mellan Vansbro och Leksand​

  Naturreservatet består av vattendraget Gönan, sjön Gösjön och de intilliggande skogarna. Gösjön ligger i Leksands kommun medan huvudparten av Gönan ligger i Vansbro kommun.


  https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/besok-och-upptack/naturreservat/leksand/gonan.html  HOLKBERGET  53 ha

  De hängande lavarnas rike skulle man kunna kalla den här skogen. De vanligaste träden här är granar som är runt 150 år gamla, men en del är 200 år eller äldre. På flera ställen har träden dött och trillat omkull


  https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/besok-och-upptack/naturreservat/vansbro/holkberget.html  HÄSTINGSFLOTTEN   781,4 ha

  “Hästingsflotten består av ett vidsträckt myrområde som är opåverkat av dikning. Reservatet bildades 1992 och

  utökades 2002 till nuvarande 785 ha”


  https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/besok-och-upptack/naturreservat/vansbro/Hastingsflotten.html  KUSMYRAN   5,2 ha

  “Skogen här domineras av gran, men vid ett mindre kärr växer det tall, björk och klibbal. Här finns ett strot antal döda och döende, stående och ikullfallna träd, där kan man finna sällsynta insektsarter och andra markdjur. Den stora skalbaggen större flatbagge, Peltis grossa, har hittats här.”


  https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/besok-och-upptack/naturreservat/vansbro/kusmyran.html  LAKOBERGET   53,7 ha

  “Lakoberget har en gammal barrblandskog med höga naturvärden. Här kan man hitta den fina orkidén nattviol och vandra längs det ibland strida vattendraget Vesnittsbäcken.”


  https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/besok-och-upptack/naturreservat/vansbro/lakoberget.html  LÅLLANSBERGET   128,9 ha

  “På Lållansberget växer en frodig granskog med många värdefulla arter. Längs Lållansbergsbäcken kan du vandra i den mjuka mossan och plocka blåbär. Kanske får du syn på den ovanliga blåtryffeln?”


  https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/besok-och-upptack/naturreservat/vansbro/lallansberg.html  LÄMÅSEN   3,0 ha

  “Lämåsens naturreservat ligger vackert vid Busjöns södra strand. Det är en del av Äppelboåsen, en rullstensås. På åsen växer en gles tallskog. I området finns ett antal byggnader som används varje år under en helg för bygdespelet Trollbröllopet.”


  https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/besok-och-upptack/naturreservat/vansbro/Lamasen.html  LÖDERSJÖN  555 ha

  Lödersjöns naturreservat är en blandning av skogar och myrar med inslag av små tjärnar och vattendrag. Området breder ut sig invid Lödersjön i dalgången mellan Lödersjöberget och Råberget. Det här är både vattendelaren och kommungränsen mellan Malung-Sälen, Mora och Vansbro.


  https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/besok-och-upptack/naturreservat/mora/lodersjon.html  MARSJÖBERGET  48 ha / Vildmarksriket

  I den här delen av länet, är skogarna oftast hårt brukade. Men denna lilla pärla av naturskog har sparats. Här finns flera sådan fläckar i närheten och tillsammans bildar de Vildmarksriket.


  https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/besok-och-upptack/naturreservat/vansbro/marsjoberget.html  NÅSKILEN   115,5 ha

  “Området är kuperat med ryggar, gropar, vätar, myrstråk och en djupt rinnande bäck. Här växer både gamla tallar, granar, björk, asp, gråal, klibbal och sälg. Det finns spår av tidigare skogsbränder och nya naturvårdsbränningar har genomförts.”


  https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/besok-och-upptack/naturreservat/vansbro/naskilen.html  ROSTBERGET  50 ha

  Granskogar med mossa och orkideer.

  Rostberget vänder sig mot sydväst. I sluttningen växer en tät grandominerad skog. Längst ned i sluttningen frodas många olika mossor och en del rara blommor och ormbunkar. Skön och mjuk björnmossa, om våren blåsippor och en och annan fridlyst orkidé finns. Den ståtliga nattviolen som doftar så gott på natten och den lite mer oansenliga, men ack så söta knäroten.


  https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/besok-och-upptack/naturreservat/vansbro/rostberget.html   SNÖTTUBERGET   39,7 ha

  “Snöttuberget ingår i ett stort bergsområde med många toppar en dryg mil nordväst om Dala-Järna. Reservatets stora skogsbestånd har kommit upp efter en skogsbrand i början av 1900-talet.”


  https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/besok-och-upptack/naturreservat/vansbro/Snottuberget.html

   


  SÄLSFLOTTEN   530,0 ha

  ”Sälsflotten ligger på en platå mellan Västerdalälven och bergkullandskapet i söder. Norra delen av myren är öppen och vidsträckt, medan det längre söderut finns en lågvuxen tallskog på myren. Söder om Sälsflotten tornar naturreservatet Birtjärnsberget upp sig som ett tydligt landmärke.”


  https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/besok-och-upptack/naturreservat/vansbro/salsflotten.html  SÄLSKLINTEN  105 ha

  Området ligger på Sälsklintens och Östra bergets nordliga sluttningar. I närheten finns Myckelberget och Tjärnberget, i öster ligger sjön Bysjön. Den högvuxna granskogen växer i en terräng som är brant och storblockig.


  https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/besok-och-upptack/naturreservat/vansbro/salsklinten.html  TJÄRNBERGET   197,8 ha

  “Skogen på Tjärnberget har mycket att berätta. Genom historien har området påverkats av både skogsbränder och av äldre skogsbruk, t. ex. Kolning.”


  https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/besok-och-upptack/naturreservat/vansbro/Tjarnberget.html  TÖNDERBERGET  69 ha

  På Tönderbergets nordostsluttning hittar vi denna fina gamla naturskog. Här härskar tallarna på mestadels mager mark. Här finns gamla träd, ovanliga arter och spår efter gamla tiders skogsbränder.


  https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/besok-och-upptack/naturreservat/vansbro/tonderberget.html  VARGÅSEN   203,0 ha

  “Skogen i det här området skiftar mycket från de högre höjderna jämfört med nere i sänkorna. På högre och torrare mark växer en risig tallskog, medan det i de blötare sänkorna finns granskog. Däremellan består skogen av en frodig blandskog.”


  https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/besok-och-upptack/naturreservat/vansbro/Vargasen.html  Eldåna


  Ett rikt djurliv Finnmarken

  Utsikt över sjön Närsen


  Tjärnbergets Naturreservat, Nås Finnmark


  Orörd natur i Tjärnbergets Naturreservat  Vildmarksriket


  I gränstrakterna mellan Mora, Vansbro och Leksand ligger        Vildmarksriket.


  Vildmarksriket ligger väster om sjön Siljan, i skogarna där Vansbro, Mora och Leksands kommuner möts. Det är ett ca 50 000 ha stort utsnitt av landskapet, och består till största delen av skog, sjöar och våtmarker. Inom området är skogsbruk den dominerande markanvändningen.


  https://www.leksand.se/medborgare/boende-trafik-och-miljo/naturvard/naturomraden/vildmarksriket/


  Hästingsflotten


  Hästingsflotten


  Skeritjärnen på Järna Finnmark


  Torpberget  Det finns många vackra vandringsleder i  Finnmarken,

  för att nämna några:

           

  • Vandring runt Närssjön
  • Naturstigen Lindesnäs
  • Kyrkstigarna  i Nås
  • Fäbodstigarna
  • Gransjöbergsleden


   

  https://vansbro.se/uppleva-och-gora/natur-och-friluftsliv/vandringsleder-och-strovomraden.html
  En turismstrategi antogs 2015-02-23

  av Kommunfullmäktige Vansbro kommun.


  Denna utarbetades inom ramen för projektet Utmaningen,Ola granholm, tillsammans med olika aktörer inom turistnäringen.


  En samordningsgrupp bestående av Vansbro kommun, Visit Södra Dalarna (Visit Dalarna) och Näringslivssamverkan med Näringslivssamverkan som sammankallande ansvarar löpande för samordning , utveckling och utvärdering av turismstrategin.


  Samordningsgruppen har i uppdrag att varje mandatperiod initiera en aktualisering av Turismstrategin.


  Vansbro kommuns Turismstrategi 2014-12-15


  Tjänsteutlåtande 2014-11-28


  KF Protokoll 2015-02-23


  Första steget mot en utveckling av landsbygdsturismen.


  På måndagskvällen samlades ett 100-tal personer i Snöå Bruk för att ta de första stegen mot utvecklingen av landsbygdsturismen i Vansbro kommun.


  Artikel av Sven Thomsen i Dt 2012-11-21  Turistnäringens Trendanalys 2013. Prognos för 2012-2020.

  Läs här.....


  Mittuniversitetet - Etour

  Miljarder omsätts i svensk naturturism

  Läs rapporten här....
       

     Länkar

     Naturskyddsföreningen

                         Skydda Skogen  

                                  Fågelklubben Vingarna  Nolåkersflotten


  Nolåkersflotten är ett stort myrkomplex som ligger i anslutning till byarna Nordanåker och Skålö i Järna socken.


  I mitten av juni invigdes en ny vandringsled i området.


  Artikel i DD 2016-06-17 av Leif Olsson


  "Ny vandringsled i storslagen natur!"