Natur- Kultur och friluftsliv


Riksintresse Friluftsliv


Hafskinbergstjärn, Nås Finnmark

   

Riksintressen för naturvården och ...

Områdena ska representera huvuddragen i svensk natur, belysa landskapets utveckling och visa mångfalden i naturen. Inom varje naturgeografisk region (en indelning av landet som utgår från växtgeografiska, klimatiska, geologiska och landskapsmässiga egenskaper) har de områden valts ut som bäst

företräder regionens olika landskaps- och naturtyper.


... för friluftslivet

Områdena ska ha stora friluftsvärden p g a särskilda natur- och kulturkvaliteter, variationer i landskapet och god tillgänglighet för allmänheten. De är eller kan

bli attraktiva för besökare från stora delar av landet och kanske även från utlandet. Vid urvalet har beaktats att många olika svenska landskapstyper ska finnas representerade.


https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/privat/djur-och-natur/skyddad-natur.html


  Översyn av riksintresse friluftsliv

 

  Vansbro kommun

  Kommunstyrelsen

  Protokoll  2013-10-01

 

  Beslut

  Kommunstyrelsen beslutar

  1. att till det redan utpekade Säfsnäs - Grangärde området också lägga till Vildmarksriket.

  2. att riksintresseområdet Säfsnäs - Grangärde ändrar namn till " Finnmarken i Ludvika och Vansbro kommuner"

  3. att det befintliga riksintresseområdet Säfsnäs - Grangärde utökas med området frän Sigfridstorp-Strandåtjärn-Orsalen-Bysjön

      via Noret för att sammanfalla med riksintresseområdet Västerdalälven med Görälven.

 

  Ärendet

  Länsstyrelsen har fått i uppdrag av Regeringen att göra en översyn av vilka områden som bedöms vara av riksintresse för friluftsliv

  enligt 3 kap.6§ miljöbalken.Länsstyrelsen ska före den 31/12-2013 redovisa ett förslag till Naturvårdsverket med översiktliga

  bedömningar av nuvarande och eventuellt tillkommande områden som kan vara av riksintresse för friluftsliv

 

  Komunstyrelsen protokoll_2013-10-01...


  Karta som visar nya området....


  Värdebeskrivning för  FW12 Finnmarken i Ludvika och Vansbro kommuner....


  Remiss, förslag till riksintresse för friluftsliv....


  Sammanställning  över områden.......


 

 


Den vackra badstranden vid Bysjön, Nås


Synpunkter / Yttranden


Borta Med Vindens yttrande


Yttrande angående uppdatering av riksintresseområden för friluftsliv i Vansbro kommun i Dalarnas län.


Yttrandet avser den del av området Säfsnäs-Grangärde som ligger inom Vansbro kommun jämte förslag om utökning.


Vi föreslår att Vansbro kommun samverkar med Ludvika kommun i vad gäller området Säfsnäs-Grangärde, Riksintresse för friluftsliv.


Läs hela dokumentet här.....


Bilaga : karta med BMV förslag


Bilaga: Bengt Ehnström, utlåtandeVid översynen av riksintresseområde Friluftsliv så enades

de tre kommunerna om att förorda Vildmarksriket som

riksintresse. Område FW 29 är enligt beslut 2017-01-19

nu klassat som riksintresse friluftsliv.http://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/uppdelat-efter-omrade/friluftsliv/forteckning-over-riksintresseomraden-17-01-19.pdf

                           Vildmarksriket


I gränstrakterna mellan Mora, Vansbro och Leksand ligger Vildmarksriket. På denna sida samlar vi information om Vildmarksriket och presenterar samarbetet mellan verksamma aktörer i området.


Vildmarksriket ligger väster om sjön Siljan, i skogarna där Vansbro, Mora och Leksands kommuner möts. Det är ett ca 50 000 ha stort utsnitt av landskapet, och består till största delen av skog, sjöar och våtmarker. Inom området är skogsbruk den dominerande markanvändningen.


www.lansstyrelsen.se/Dalarna/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/arbete-skydd-natur/samrad-om-naturvard/Pages/vildmarksriket.aspx?keyword=vildmarksriket    Vildmarksriket -- en Svensk Pärla 2013

      Världsnaturfonden WWFVärldsnaturfonden WWF

Ola Jennersten


Bevarandefilmaren

Joakim Odelberg


 


Naturvårdsverket -  Boktips

Handbok Riksintresse för Naturvård och

Friluftsliv.


http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/0100/91-620-0140-X/          Vy över Brindsjön, Järna Finnmark


Synpunkter/yttranden Det nuvarande Riksintresseområdet för Friluftsliv är beläget på     finnmarken i kommunens södra del. Vår finnmark utgör tillsammans med angränsande finnmarker Skandinaviens största sammanhängande finnbosättningsområde.


Skogsfinsk historik

Från slutet av 1500-talet och under första halvan av 1600-talet koloniserades delar av den skandinaviska barrskogsregionen av svedjebrukande skogsfinnar med främst savolaxiskt ursprung.


Migrationen orsakades av många olika faktorer, men en viktig anledning var sökandet efter nya områden att kolonisera. Skogsfinnarna var specialister på storskaligt svedjebruk och letade främst efter granskogsområden där man kunde livnära sig på rågodling.

Skogsfinnarna förde med sig den egna kulturen i språk, byggnadstraditioner samt maträtter.

Än idag finns spåren kvar i form av finska ortnamn, övergivna byar, rökstugor, bastur och rior samt mattraditioner som motti ute i de olika finnskogsområdena.

I Vansbro kommun är Nås finnmark den äldsta, där kolonisationen tog fart redan på 1620-talet. Några tiotal år senare kom skogsfinnarna till Äppelbo och Järna finnmark.

Kolonisationen skedde främst på allmänningarna där man med kungligt tillstånd fick ta upp hemman med ett antal skattefria år.

Bruksnäringens framväxt innebar förändringar för de skogsfinska nybyggena och svedjandet inskränktes. Finnmarkens fortsatta öden och äventyr är spännande att ta del av och en dokumentation kommer därför att vara ovärderlig för såväl lokalbefolkning som besökare.

Därför är det viktigt att inventera synliggöra och bevara den skogsfinska kultur- och naturmiljön.


Läs hela dokumentet här.....   

         

   


Inventeringsrapport om Vildmarksriket.

Skyddsvärda naturskogar i gränstrakterna av Mora-Vansbro-Leksand

Författare: Sebastian Kirppu och Bengt Oldhammar år 2010.


Se rapporten i sin helhet  här.....

Karta över Vildmarksriket


 


   Publicerades den 12 juli 2015

Nyhetsmorgon i TV4 från 2015-07-12: Del ett av nya följetången Svenska Pärlor där TV4:s meterolog Madeleine Westin reser runt i sommar-Sverige och besöker flera av de naturområden som svenska folket