Vindkraften i Vansbro kommun

 

Vindkraften i Vansbro kommun

 

Vindkraft 2015 - 2016

 

Aktualitetsprövning av översiktsplan

 

"Översiktsplanen måste vara aktuell för att kunna vägleda beslut om exempelvis bygglov eller tillstånd enligt miljöbalken. Den ska spegla viljan hos den politiska majoriteten i kommunen och svara upp mot rådande förutsättningar och kunskaper. Kommunfullmäktige ska därför under varje mandatperiod avgöra om översiktsplanen är aktuell eller behöver göras om. Länsstyrelsen ska på eget initiativ redovisa statliga och mellankommunala intressen som är av betydelse för planens aktualitet."

 

Läs mer.....

http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/oversiktsplan/processen-for-oversiktsplanering/aktualitetsprovning/

 

 

Kontaktlista till våra politiker i Vansbro kommun här.....

 

 

En översiktsplan tillmäts stor betydelse vid juridisk prövning av vindkraftsetableringar.

 

På planen redovisade riksintressen, tex för friluftsliv och vindkraft, väger tungt liksom Naturreservat och Natura 2000 områden.

 

BMV tillskrev 2015-06-29 ledamöter i planberedningen och kommunstyrelsen med förslag att ”Kommunen säger nej till ytterligare etablering av vindkraftverk inom sina gränser, utöver den som getts tillstånd för på Korpfjället, då en sådan leder till konflikt med andra väsentliga intressen som landskapsbilden, befintlig bebyggelse, friluftsliv, jakt, fiske, naturturism, kultur- och naturvärden och stora opåverkade områden”.

 

Borta Med Vindens brev 2015-06-29......

 

Tabellen för vindkraft i Dalarna.

Enligt Länsstyrelsen Dalarna

 

Här hittar du Vansbro kommuns Översiktplan 2011

www.vansbro.se

Invånare

Bygga och Bo

Översiktsplan

 

 

 

Vansbro kommuns tillsatta planberedning bestående

av 8 ledamöter inför aktualiseringen av Översiktsplan.

Anders Lundin (C) Planberedningsledare

Anneli Hultgren Olsson (C)

Sven Blom (C)

Dan Hellenberg

Bertil Wanke (S)

Wahan Harutun (KP)

Mathias Johansson (Sd)

Jonas Gustafsson (V)

 

 

 

Kommunkontoret, Medborgarhuset i Vansbro

 

"Vill ha ett tydligare ställningstagande mot vindkraft"

11 okt.2015 Sven Thomsen, Dalademokraten.

 

För tre år sedan var debatten i kommunen mycket hård och infekterad, efter att Bergvik skog hade presenterat sina planer om att bygga 90 vindkraftverk. Då var det översiktsplanen som stoppade planerna. Nu ska den ses över och föreningen Borta med vinden vill ha en tydligare markering emot vindkraft. Hela artikeln här….

 

 

Vindkraft 2014

 

BESLUT

 

Planberedningen avslutade översynen av Översiktsplan och avrapporterade sitt beredningsutlåtande 2016-10-13.

Nya av kommunen föreslagna riksintresseområden för friluftsliv är belagda med vindkraftsförbud.

 

Kommunen angav i tidigare Översiktsplan 2011, att man var positiv till etablering av vindbruk

men har nu ändrat viljeinriktning till att vara restriktiv till utbyggnad av vindkraft.

 

Det nya riksintresseområdet för vindbruk som sträcker sig från Korpfjället och norrut

mot Skalet har tillkommit trots kommunens protester i samrådet.

 

Ärendet behandlades i Kommunstyrelsen 2016-11-29

 

 

Kommunfullmäktige beslutade angående aktualitetsförklaringen vid sammanträde 2016-12-19

Protokoll KF § 105.

 

Översiktsplanen anses vara aktuell. Den upprättade aktualitetsförklaringen godtas som bilaga till nu gällande Översiktsplan.

Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att bereda frågan om fördjupningsplanerna ska tas fram samt om en revidering

av översiktsplanen ska göras under nästkommande mandatperiod.

Utvecklingsplanen avvecklas och ersätts med en utvecklad strategisk plan.


Kommunfullmäktige avslår planberedningens förslag att omarbeta översiktsplanen under nästkommande mandatperiod.

Protokoll KF §105

Aktualitetsförklaring av översiktplan för Vansbro kommun. Läs hela dokumentet här.....

 

Kommunfullmäktige 2016-12-19. Protokollsutdrag KF §105

 

 

 

 

 

Inför valet september 2014

 

BMV hade inför valet i DD och DT:s kampanj "Kan du lova"

ställt frågor till kommnunens politiker om de kunde lova att verka för

 

"att inga fler vindkraftverk byggs i kommunen"

 

 

 

 

 

"Till alla boende och fritidsboende

i Vansbro kommun"

 

Föreningen Borta Med Vinden

 

Annons i Vansbrobladet april 2014

Läs här.....

 

 

 

Bergvik Skogs nya planer på vindkraft i kommunen.

 

Bergvik Skogs nya planer på vindkraft i kommunen

Bergvik Skog har på sin hemsida presenterat nya områden där man vill bygga vindkraft inom Vansbro kommun. Det är området mellan Korpfjället i norr och ner till Lakoberg och gränsen mot Filipstads kommun.

 

Med anledning av detta har BMV den 9 oktober skickat ett brev till KS.

 

BMV undrar i brevet om Vbo kommun avgivit några synpunkter angående dessa vindområden, som inkräktar på områden med vindkraftsförbud i kommunens ÖP från 2011, på naturreservat, natura 2000 områden och på fäbodmiljöer. BMV anser att kommunen i ett utlåtande till Bergvik skall säga nej till fler vindkraftsverk i kommunen.

 

 

Vårt brev till Kommunstyrelsen den 9 okt. 2014

 

 

 

 

 

BESLUT

Kommunstyrelsens möte den 17 mars 2015

Protokoll sid. 47-48.

 

" Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att

svara Bergvik Skog AB att planerade vindbruksområden

delvis strider mot gällande översiktsplan"

 

"Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att avge svar

till Föreningen Borta Med Vinden att Vansbro kommun i

dagsläget inte har för avsikt att generellt säga nej till fler

vindraftverk i kommunen men vill kunna styra och påverka i

ett tidigt skede av exploatörernas planering för att undvika

vindkraft på ställen där de riskerar att påtagligt skada

motstående intressen"

KS protokoll 2015-03-17 sid.47

 

 

 

 

 

 

 

”Bergvik på gång igen”

26 mars 2015 Sven Thomsen,Dalademokraten

 

Föreningen Borta med vinden har noterat att Bergvik skog åter börjar planera för vindkraftsverk i Vansbro kommun. Nu vill föreningen att kommunen ska sätta ned foten, vilket de också kommer att göra. Läs hela artikeln här.....

 

 

Vindkraft år 2013

 

Riksintresse vindbruk

 

BMV har upprättat skrivelse med kritik mot Energimyndighetens förslag på nya riksintresseområden för vindkraft.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 13 februari fattat beslut ge in en tjänsteskrivelse till Länsstyrelsen, där kommunen avvisar Energimyndighetens förslag på nya riksintresseområden, som strider mot kommunens Översiktsplan från oktober 2011.

Energimyndigheten fick omfattande kritik från flertalet Länsstyrelser, från statliga verk såsom Boverket, Riksantikvarieämbetet, Naturvådsverket etc. Även flertalet Dalakommuner avvisade Energimyndighetens förslag och tillvägagångssätt.

Energimyndigheten presenterade ett omarbetat och nerbantat förslag, där för Vansbros vidkommande Kajsberget och Röbergsfjället var borttaget, men där ett större område norr och söder om Korpfjället kvarstår.

Vansbro kommun har på nytt yttrat sig över Energimyndighetens nya förslag och genom Uskottet Leva och Bo enligt tjänsteskrivelse 3 oktober svarat till Länsstyrelsen att kommunen vill freda Skalet och område närmast Gransjöbergets naturreservat samt Lakoberget i sydväst.

 

Borta Med Vindens yttrande till Energimyndigheten 2013-01-31

 

BMV annons "Energimyndigheten attackerar våra berg"

 

Utskottet Leva och Bo tjänsteskrivelse 2013-10-03

 

Det nya riksintresseområdet för vindbruk går från Skalet i norr och söderut till Gransjöberget samt innefattar Korpfjällets vindbruksområde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervju med ordf. Gunnar Lindholm, Borta Med Vinden

 

"Energimyndighetens förslag att utöka antalet områden som riksintresse för vindkraftutbyggnad möter skarp kritik i Vansbro."

 

"En av de kommuner, som skulle kunna få flest nya vindkraftsområden är Vansbro.

 

-- Det är ett anmärkningsvärt sätt att behandla de som berörs, säger Gunnar Lindholm i gruppen Borta med vinden i Vansbro.

 

-- Kommunerna får inte ens vara med som remissinstans för det förslag, som lagts fram. Det är ett demokratiskt underskott, som är anmärkningsvärt."

 

Sveriges Radio P4 den 13 januari 2013

 

Lyssna till hela intervjun här.......

 

 

 

 

Vindkraft på bekostnad av det kommunala självstyret

 

Debatt Gunnar Lindholm, Arbetsgruppen Borta Med Vinden.

28 jan 2013, Dalademokraten.

 

Är våra kommunalt valda förtroendemän medvetna om att

man är på väg att köras över? Riksintresseområden är ett

planeringsinstrument, som innebär att statens anspråk

på en viss markanvändning bevakas.

Det finns ”riksintresseområden för vindbruk” anvisade där

det blåser bra.

Kommunerna ska tillgodose riksintresseområden i sin

översiktsplanering.

Läs hela debattinlägget här.......

 

Copyright @ All Rights Reserved

Bank