Naturmiljöer

 

Naturmiljöer

 

 

Varför har vi naturreservat?

 

De senaste femtio åren har människan påverkat och förstört

naturmiljöer i långt snabbare takt än någonsin tidigare i historien.

Vi måste därför bättre värna och vårda våra skogar, vattendrag,

betesmarker, skärgårdar och andra naturmiljöer.

 

Miljöbalken anger följande skäl till att bilda naturreservat:

 

  • bevara biologisk mångfald

 

  • vårda och bevara värdefulla naturmiljöer

 

  • tillgodose behov av områden för friluftslivet

  • skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer

 

  • skydda, återställa eller nyskapa livsmiljöer för

skyddsvärd arter.

 

http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/skyddad-

natur/Naturreservat/

 

Naturreservat och Natura 2000

 

AMETISTSJÖN ÄRTEN 80,7 ha

“Ärten är en sjö känd för sina fynd av halvädelstenen ametist. Det är en violett form av bergkristall.

Området är känd i geologiska kretsar”

 

http://www.lansstyrelsen.se/Dalarna/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturresvaten/vansbro/ametistsjon-arten/Pages/default.aspx

 

 

 

BIRTJÄRNSBERGET 58,3 ha

“Birtjärnsberget - ett Eldorado för insekter! Varför då? Jo, här finns allt en vedlevande insekt kan begära. Insektsfaunan hör faktiskt till de mest intressanta i landet. Skogen består huvudsakligen av naturskogsartad barrblandskog och det finns gott om döda träd.”

 

http://www.lansstyrelsen.se/Dalarna/Sv/djur-och-natur/skyddad natur/naturresvaten/vansbro/birtjarnsberget/Pages/default.aspx

 

 

 

GRANSJÖBERGET 107,9 ha

“Här dominerar granen med några enstaka rönnnar, björkar och tallar. Det finns gott om lågor och stubbar som gynnar hotade och sällsynta arter, bl.a. norsk näverlav, violettgrå tagellav, brokig tagellav och lunglav. Skogsmiljön 채r generellt sett tämligen fuktig med gott om klotstarr och spindelblomster.”

 

http://www.lansstyrelsen.se/Dalarna/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturresvaten/vansbro/gransjoberget/Pages/default.aspx

 

 

 

HÄSTINGSFLOTTEN 781,4 ha

“Hästingsflotten består av ett vidsträckt myrområde som är opåverkat av dikning. Reservatet bildades 1992 och

utökades 2002 till nuvarande 785 ha”

 

http://www.lansstyrelsen.se/Dalarna/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturresvaten/vansbro/hastingsflotten/Pages/default.aspx

 

 

 

 

KUSMYRAN 5,2 ha

“Skogen här domineras av gran, men vid ett mindre kärr växer det tall, björk och klibbal. Här finns ett strot antal döda och döende, stående och ikullfallna träd, där kan man finna sällsynta insektsarter och andra markdjur. Den stora skalbaggen större flatbagge, Peltis grossa, har hittats här.”

 

http://www.lansstyrelsen.se/Dalarna/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturresvaten/vansbro/kusmyran/Pages/default.aspx

 

 

 

LAKOBERGET 53,7 ha

“Lakoberget har en gammal barrblandskog med höga naturvärden. Här kan man hitta den fina orkidén nattviol och vandra längs det ibland strida vattendraget Vesnittsbäcken.”

 

http://www.lansstyrelsen.se/Dalarna/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturresvaten/vansbro/lakoberget/Pages/default.aspx

 

 

 

LÅLLANSBERGET 128,9 ha

“På Lållansberget växer en frodig granskog med många värdefulla arter. Längs Lållansbergsbäcken kan du vandra i den mjuka mossan och plocka blåbär. Kanske får du syn på den ovanliga blåtryffeln?”

 

http://www.lansstyrelsen.se/Dalarna/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturresvaten/vansbro/lallansberget/Pages/default.aspx

 

 

 

LÄMÅSEN 3,0 ha

“Lämåsens naturreservat ligger vackert vid Busjöns södra strand. Det är en del av Äppelboåsen, en rullstensås. På åsen växer en gles tallskog. I området finns ett antal byggnader som används varje år under en helg för bygdespelet Trollbröllopet.”

 

http://www.lansstyrelsen.se/Dalarna/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturresvaten/vansbro/lamasen/Pages/default.aspx

 

 

 

NÅSKILEN 115,5 ha

“Området är kuperat med ryggar, gropar, vätar, myrstråk och en djupt rinnande bäck. Här växer både gamla tallar, granar, björk, asp, gråal, klibbal och sälg. Det finns spår av tidigare skogsbränder och nya naturvårdsbränningar har genomförts.”

 

http://www.lansstyrelsen.se/Dalarna/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturresvaten/vansbro/naskilen/Pages/default.aspx

 

 

 

SNÖTTUBERGET 39,7 ha

“Snöttuberget ingår i ett stort bergsområde med många toppar en dryg mil nordväst om Dala-Järna. Reservatets stora skogsbestånd har kommit upp efter en skogsbrand i början av 1900-talet.”

 

http://www.lansstyrelsen.se/Dalarna/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturresvaten/vansbro/snottuberget/Pages/default.aspx

 

 

 

SÄLSFLOTTEN 530,0 ha

”Sälsflotten ligger på en platå mellan Västerdalälven och bergkullandskapet i söder. Norra delen av myren är öppen och vidsträckt, medan det längre söderut finns en lågvuxen tallskog på myren. Söder om Sälsflotten tornar naturreservatet Birtjärnsberget upp sig som ett tydligt landmärke.”

 

http://www.lansstyrelsen.se/Dalarna/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturresvaten/vansbro/salsflotten/Sidor/default.aspx

 

 

 

TJÄRNBERGET 197,8 ha

“Skogen på Tjärnberget har mycket att berätta. Genom historien har området påverkats av både skogsbränder och av äldre skogsbruk, t. ex. Kolning.”

 

http://www.lansstyrelsen.se/Dalarna/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturresvaten/vansbro/tjarnberget/Pages/default.aspx

 

 

 

VARGÅSEN 203,0 ha

“Skogen i det här området skiftar mycket från de högre höjderna jämfört med nere i sänkorna. På högre och torrare mark växer en risig tallskog, medan det i de blötare sänkorna finns granskog. Däremellan består skogen av en frodig blandskog.”

 

http://www.lansstyrelsen.se/Dalarna/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturresvaten/vansbro/vargasen/Pages/default.aspx

 

 

GÖNAN

På gränsen mellan Vansbro och Leksand​

Naturreservatet består av vattendraget Gönan, sjön Gösjön och de intilliggande skogarna. Gösjön ligger i Leksands kommun medan huvudparten av Gönan ligger i Vansbro kommun.

 

http://www.lansstyrelsen.se/Dalarna/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturresvaten/vansbro/gonan/Sidor/default.aspx

 

 

LÖDERSJÖN

Lödersjöns naturreservat är en blandning av skogar och myrar med inslag av små tjärnar och vattendrag. Området breder ut sig invid Lödersjön i dalgången mellan Lödersjöberget och Råberget. Det här är både vattendelaren och kommungränsen mellan Malung-Sälen, Mora och Vansbro.

 

http://www.lansstyrelsen.se/Dalarna/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturresvaten/mora/lodersjon/Sidor/default.aspx

 

Eldåna

 

Nolåkersflotten

 

Nolåkersflotten är ett stort myrkomplex som ligger i anslutning till byarna Nordanåker och Skålö i Järna socken.

 

I mitten av juni invigdes en ny vandringsled i området.

 

Artikel i DD 2016-06-17 av Leif Olsson

 

"Ny vandringsled i storslagen natur!"

 

 

 

 

 

 

Ett rikt djurliv i Finnmarken

Utsikt över sjön Närsen

 

Tjärnbergets Naturreservat, Nås Finnmark

 

Orörd natur i Tjärnbergets Naturreservat

 

Pågående reservatsbildning:

 

Bosarflötten

Väderbackarna

NV Stora Flaten

 

N om Morsjöberget

Holkberget

N om Skålö

 

Utökning av Snöttuberget

Rostberget

Nordväst Stora Flaten

Norr om Marsjöberget

Nolåkersflotten i Dala-Järna

 

ORSALEN : Biotopskyddad, äldre sandskogar” 13,2 ha.

HAFTAHEDARNA 424,8 ha Vansbro/Malung

SÄLSFLOTTEN 428,6 ha Vansbro/Gagnef

SÄLSKLINTEN 106,0 haNatura 2000 / pågående ombildning till Naturreservat

ROSTBERGET 50,7 haNatura 2000 / pågående ombildning till Naturreservat

 

 

Vildmarksriket

I gränstrakterna mellan Mora, Vansbro och Leksand ligger Vildmarksriket. På denna sida samlar vi information om Vildmarksriket och presenterar samarbetet mellan verksamma aktörer i området.

 

Vildmarksriket ligger väster om sjön Siljan, i skogarna där Vansbro, Mora och Leksands kommuner möts. Det är ett ca 50 000 ha stort

utsnitt av landskapet, och består till största delen av skog, sjöar och våtmarker. Inom området är skogsbruk den dominerande markanvändningen.

 

http://www.lansstyrelsen.se/Dalarna/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/arbete-skydd-natur/samrad-om-naturvard/Pages/vildmarksriket.aspx

 

Hästängsflotten

 

Hästängsflotten

 

Skeritjärnen på Järna Finnmark

 

 

 

Det finns många vackra vandringsleder i Finnmarken,

för att nämna några:

  • Vandring runt Närssjön
  • Naturstigen Lindesnäs
  • Kyrkstigarna i Nås
  • Fäbodstigarna
  • Gransjöbergsleden

 

Länk till några av kommunens vandringsleder...

 

 

 

 

 

Torpberget

 

En turismstrategi antogs 2015-02-23

av Kommunfullmäktige Vansbro kommun.

 

Denna utarbetades inom ramen för projektet Utmaningen,Ola granholm, tillsammans med olika aktörer inom turistnäringen.

 

En samordningsgrupp bestående av Vansbro kommun, Visit Södra Dalarna (Visit Dalarna) och Näringslivssamverkan med Näringslivssamverkan som sammankallande ansvarar löpande för samordning , utveckling och utvärdering av turismstrategin.

 

Samordningsgruppen har i uppdrag att varje mandatperiod initiera en aktualisering av Turismstrategin.

 

Vansbro kommuns Turismstrategi 2014-12-15

 

Tjänsteutlåtande 2014-11-28

 

KF Protokoll 2015-02-23

 

 

 

 

 

Första steget mot en utveckling av landsbygdsturismen.

 

På måndagskvällen samlades ett 100-tal personer i Snöå Bruk för att

ta de första stegen mot utvecklingen av landsbygdsturismen i Vansbro kommun.

 

Artikel av Sven Thomsen i Dt 2012-11-21

 

 

Turistnäringens Trendanalys 2013. Prognos för 2012-2020.

Läs här.....

 

Mittuniversitetet - Etour

Miljarder omsätts i svensk naturturism

Läs rapporten här....

 

 

 

 

 

 

 

Copyright @ All Rights Reserved

Bank